jeste li pronašli traženi pojam?

Pretraži ovaj blog

Sljedbenici

utorak, 26. listopada 2010.

Stadtjugendamt

Gradska služba javne skrbi za mladež

Ermessen

Ocjena, procjena, prosudba, sud, shvaćanje, poimanje, odluka

richterliches Ermessen

Ocjena (mišljenje ) suda

Ermessensfrage

Pitanje slobodne prosudbe

Ermessensfreiheit

Pravo slobodnog odlučivanja

aus/nach freiem Ermessen

Prema (po) slobodnoj ocjeni/ vlastitom sudu, shvaćanju, poimanju

Etw.in jds. Ermessen stellen

Prepustiti komu odluku o čemu

Nach menschlichem Ermessen

Najvjerojatnoje, po svemu sudeći

Wer ermisst die Bedeutung dieses Augenblicks!

Tko može ocijeniti značenje ovog trenutka

Ermessensermächtigung

Ovlaštenost donošenja odluke prema vlastitoj prosudbi

Entschließungsermessen

Odluka o donošenju procjene

Erwägung

Razmatranje, promišljanje, razmišljanje, rasuđivanje

erwägen

Odvagnuti, razmotriti, promišljati, razmišljati, rasuđivati

Kann-Bestimmung

Neobvezujuća odredba (odredba koja se može primijeniti (prema vlastitoj volji))

Muss-Bestimmung

Prisilno-pravna odredba

Sollbestimmung

Poželjna, zadana odredba

Auslegen

Tumačiti, interpretirati

Landesgericht

Prvostupanjski (pokrajinski ) sud

Sozialgericht

Socijalni sud

Vorsitzende Richterin

Predsjedavajuća sutkinja

Vorsitzende (r)

Predsjednik/ica, predsjedatelj/ica

Bundesland

Savezna pokrajina

Ermessensentscheidung

Odluka prema vlastitoj prosudbi

Ausgangspunkt

Polazište , polazna točka

Behördlich

Služben

Im Gegensatz

Za razliku

Tatbestand

Činjenično (pravo, realno) stanje

Rechtsfolge

Pravna posljedica

Befugniss

Ovlast, ovlaštenje, punomoć

Verwirklichung

Realizacija

Zum Ausdruck bringen

Izraziti, izražavati što

Rechtmäßig

Po zakonu, zakonit

Verfassungskonform

Sukladno ustavu

Verfassungskonforme Auslegung

Tumačenje sukladno ustavu

Ausübung des Ermessens

Provedba postupka procjene

Gewichten

Prosuđiiati, vagati, vrednovati, ocjenjivati, valorizirati

Einstellen

Regulirati, namjestiti, obustaviti

Grundsatz

Načelo, princip

Verhältnismäßigkeit

Prikladnost, primjerenost, doličnost

Ermessensfehlgebrauch

Pogrešna provedba postupka procjene

Gesichtspunkt

Gledište, stajalište, polazište, aspekt

Verfehlung

prekršaj

sich Verfehlungen zuschulden kommen lassen= činiti prekršaje

eine Verfehlung im Amt = prekršaj službene odredbe

Rechtsweg

Pravni (sudski) put,: sudski postupak: den Rechtsweg gehen (beschreiten, beschreiten)pokrenuti sudski postupak: razgetw.auf dem Rechtsweg entscheiden riješiti što pravnim putem: unter Ausschluss de Rechtsweges bez sudskog postupka

rechtswidrig (pridj)

protupravan, nezakonit

Rechtswidrigkeit

Protupravnost, nezakonitost, protupravna radnja (čin)

Rechtsprechung

Judikatur

Sudska praksa, djelatnost suda

Sudska praksa

Rechtsspruch

Pravorijek, [sudska] presuda

wesentlich

 1. bitan, glavni 2. bitno, mnogo, puno

um ein Wesentliches znatno, poprilično

sachgerecht

prikladan, primjeren, odgovarajući

befinden (j.gl.; hat)

smatrati, držati, nalaziti, odluči(va)ti, odredeiti, određivati, osjećati se, biti,

Befinden

1. zdravstveno stanje, zdravlje

2. mišljenje, gledište, stajalište, uvjerenje

pflichtgemäß (pridj.)

po (prema) dužnosti, u skladu s dužnošću;

pfl-es Verhalten ponašanje po dužnosti

die pfl-e Erledigung einer Aufgabe izvršavanje zadaća u skladu s dužnošću

Ordnungswidrigkeitenverfahren

prekršajni postupak

Verwaltungsverfahrensgesetz

Zakon o upravnom postupku

Verwaltungsakt

Upravna (administrativna) mjera

Beklagte (m i f)

Jur. Tuženik/tuženica, tuženi/tužena

Darlegung

Iznošenje, izlaganje, razlaganje, objašnjavanje

Grundsatz

[osnovno] načelo, princip

Gerichtsordnung (VwGO)

Zakon o sudskim postupcima (upravni zakon o sudskim postupcima)

Finanzgerichtsordnung

Opći porezni zakon

Verfahrensordnung

Postupovni zakon

Rechtsauffassung

Pravno shvaćanje, poimanje prava

Gewaltenteilungsprinzip

Gewaltentrennung

Načelo podjele vlasti

Podjela vlasti

Erlass jur.

 1. a)Donošenje, izdavanje, proglašavanje (der Erlass einer Verfassung/Gesetzes) donošenje ustava/nekog zakona

b)naredba, nalog, odredba (Einen Erlass herausgeben/befolgen izdati/izvršiti naredbu (nach dem Erlass des Ministeriums po nalogu ministarstva)

2. oprost, oproštenje, oslobođenje (den Erlass einer Strafe behandeln zatražiti oslobođenje od kazne)

erlassen

1. izdati, donijeti, proglasiti

2. oprostiti, osloboditi

Anspruch

Zahtjev, pravo

Rechtsauffasung

Pravno shvaćanje, poimanje prava

Vorbehalt

Oprez, ograda, ograničenje

Spruch

Odluka, presuda

Kassatorisch

Kasacijski

Anfechtungsklage

tužba radi pobijanja presude

Verpflichtungsklage

zahtjev za zaštitu zakonitosti

bescheiden

dodijeliti, dosuditi, uputiti, upućivati poziv obavijestiti

Rechtsauffassung

Pravno shvaćanje, poimanje prava

Regelung

Uredba

Vornahme

Provođenje

Protiv odbijajuæe odluke nadležnog tijela pokrajine zainteresirana stranka ima pravo nadležnom upravnom sudu podnijeti tužbu - tzv. Verpflichtungsklage.


Rechtskräftig

Pravomoćno, pravovaljano

Vollziehung

Provedba, ispunjenje

entgegenhalten

Proturiječiti, iznijeti/iznositi protuargument, poreći, poricati

Rechtskraft

Pravomoćnost, pravovaljanost

Das Urteil erlangt Rechtskraft presuda je pravomoćna

Antrag

Molba, zahtjev, prijedlog, bračna ponuda

Rechtslage

Pravni položaj

zugrunde

gehen propasti/propadati, umrijeti/umirati

legen uzeti što kao (za) temelj(osnovu), poći/polaziti od čega

liegen biti temeljem (osnovom) čega, počivati/temeljiti se na čemu

richten upropastiti/upropaštavati, uništiti/uništavati, ruinirati

sehenden Auges

otvorenih očiju (srljati u opasnost)

ergehen

Proglasiti, objaviti, [službeno] uputiti

ein neuse Gesetz ist ergangen izašao je novi zakon

die Aufforderung erging an ihn upućen mu je zahtjev

Gerichtsbarkeit

 1. pravo suđenja, sudska vlast
 2. sudska ovlast, ovlaštenost suda

*höhere/niedere G. Ovlaštenost više/nižeg suda

vorlieb nehmen

Zadovoljiti se čime

Verwaltungsverfahrensgesetz

zakon o općem upravnom postupku

Verwaltungsgerichtsbarkeit

Upravna sudska vlast

Verwaltungsgerichtsgesetz

zakon o upravnim sudovima

Berufsrichter

Profesionalni sudac, sudac po zanimanju (profesiji)

Justizrat

zast. Viši pravni savjetnik

Wahlrecht

 1. biračko pravo, pravo glasovanja
 2. izborno pravo, pravna regulativa izbora

Beamtenrecht

Činovničko pravo

Baurecht

Pravo gradnje (građenja)

Steuerrecht

Porezno pravo

Vermögensrecht

Imovinsko pravo

Verfassungsrechtlich

Ustavnopravno

lediglich

samo

subsidiär

1.učeno pomoćni

2. privremen, provizoran

Rechtsweg

Pravni (sudski) put, sudski postupak,

Den R. gehen, beschreiten pokrenuti sudski postupak,

etw.auf dem R.entscheiden riješiti što pravnim putem

unter Auschluss des R-es bez sudskog postupka

Zuweisung

dodjela, dodjelivanje

Vorbehalt

oprez, ograda, ograničenje

anderweitig

1.drugi, drukčiji

2. na drugome mjestu, na drugo mjesto

Rechtsmittel

Rechtsbehelf

Pravni lijek

Verwaltungsstreitverfahren

Upravni spor

Rechtsstaatlich

Pravnodržavni

Exekutive

Izvršna vlast

Judikatiz, Judikative

Pravosudna vlast

hierarchisch nachgeordnet

hijerarhijski podređen

Entscheidungsfreude

entscheidungsfreudig

odlučnost (odrješitost, energičnost) u donošenju odluke

Gesetzmäßigkeit

Zakonitost, legalnost, regularnost, pravilnost

Prinzip des Zweiinstanzenzuges

Princip dvostupanjskog postupka

Laienrichter

Počasni sudac

Widerspruchsverfahren

Postupak prigovora, prigovorni postupak

einschlägig

einschlägig Vorbestraft sein

Odgovarajući, prikladan

Biti kažnjavan zbog sličnog prekršaja

Beweisaufnahme

Dokazni postupak

Ermittlung

Utvrđivanje, ustanovljivanje, pronalaženje, ptkrivanje

Sachdienlich

Koji služe razjašnjenju slučaja

Schriftsatz

(jur) pismena izjava (tisk) pismovni slog

Geheiß

Zapovijed, naredba

Alliierte

 1. saveznik, član saveza
 2. Saveznici, Savezničke sile

Ehrenamtlich

Počasni, po počasnoj dužnosti

Nicht rückzahlbar

(rückzahlbar)

Bespovratno

(povratno)

Bundesgesetzblatt (BGBl)

Savezni službeni list (u SR Njemačkoj i Austriji)

Rechtspfleger

Pravoskrbnik

Maßgabe

Mit der M.

Nach M.

S ograničenjem, uz ograničenje

(bir.) u skldu s čim, primjereno čemu

Anklageantrag

Optužni prijedlog

Strafverfahrensgesetz

Zakon o kaznenom postupku

Vorbereitungsdienst

Vježbenička služba

Referendar

Pripravnik

Aufgebot

Javni poziv, javna objava

Güterrecht

Bračnoimovinsko pravo

Grundbuch

Zemljišnja knjiga, gruntovnica

Schiffsregister

Registar brodova

Schiffsbauregister

Registar brodogradnje

Pfandrecht

Založno pravo

Zwangsvergleich

Prisilna nagodba

Zwangsverschickung

Progon, protjerivanjem deportacija

Zwangsräumung

Deložacija

Zwangsverfahren

Pravni postupak radi prisile

Zwangsversteigerung

Prisilna prodaja na dražbi

Zwangsversicherung

Pflichtversicherung

Obvezno (zakonom) propisano osiguranje

Zwangsverwaltung

Prisilna uprava

Zwangsvollstreckung

Prisilno izvršenje, sudbena ovrha

Zivilprozeßordnung

Zakon o građanskom postupku

Erlös

Utržak, zarada, dobitak

Flurbereinigung

 1. (jur) komasacija
 2. (fig.) usklađivanje mišljenja

Flurbuch

 1. Katastar, katastarska knjiga

Flurname

 1. Ime zemljišta, mikrotoponim

Luftverkehrgesetz

Zakon o zračnom prometu

bundesberggesetz

Savezni zakon o brdsko-planinskim područjima

Amtsgericht

Prvostupanjski sud

Kindschaft

(bir.) bivanje čijim djetetom

Zivilprozess

Građanski spor, parnica

Beibringung

 1. Zadavanje, nanošenje
 2. Donošenje, dovođenje

Zivilprozessrecht

Građansko procesno pravo

Mieterschutzgesetz

Zakon o zaštiti stanara

Bußgeld

Globa, novčana kazna

Tümpel

Lokve

Trockenmauer

Suhozid

Maßregel

Mjera, uredba

Maßreglung

Prekrojavanje, opominjanje

Erzwingungshaft, Beugehaft

(jur) pritvor radi prislinog davanja iskaza (prisilnog svjedočenja)

Unanfechtbar

Unanfechtbarer Beweis

Nepobitan, neporeciv, neprijeporan

Nepobitan dokaz

Gültigkeit

Pravovaljanost

wahrzunehmendes Geschäft

Preuzeti zadaću

dienstrechtlich

činovničkopravni, službeničkopravni, koji se odnosi na činovničko / službeničko pravo

Vormundschaft

entziehen/übertragen

Skrbništvo

oduzeti/prenijeti

Die Ersetzung der Zustimmung

nadomještanje suglasnosti

Annahme als Kind (Adoption)

Posvajanje

Unterhaltsvorschussgesetz

Zakon o predujmu za uzdržavanje

Bankverbindung

Broj banke i žiroračuna

Bankleitzahl (BLZ)

Bankovni broj, broj banke

Gutschrift

Eine hohe G auf seinem Konto haben

 1. (bank.) upisivanje, knjiženje priljeva

Imati na računu visoku svotu upisanu u priljev

 1. Potvrda o upisu priljeva

Verschleißbleche

Limovi za habanje

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

Propisi (pravila) o registraciji vozila

Eröffnungsbeschluss

Odluka o pokretanju sudskog postupka

Schuldner

Dužnik

Rechtsverordnung

Pravna uredba

Testamentvollstrecker

Izvršitelj oporuke

Mahnverfahren

Mandatni postupak

Prozesskostenhilfe

Oslobođenje od parničnih troškova/troškova sudskog postupka

vollstreckbar

ovršan, izvršan

Rechtsbeschwerde

Žalba zbog pogrešne primjene prava

Strafsache

Kazneni predmet

Amtshilfe

Međusobna pomoć službi, uzajamno pružanje pomoći među službama

Landesregierung

Državna vlada, pokrajinska vlada

Ermächtigung

Ovlast, ovlaštenje, punomoć

Gerichtsverfassung

Sudski ustroj

Bezifferung

 1. Obrojčavanje, označivanje brojkama, numeriranje
 2. Brojka, broj, (razg.)cifra

Titel

(jur.)poglavlje, naslov, odsjek, (zakona, ugovora)

Abkömmling

1. (jur.) potomak

2. (kem.) derivat

Stundung

odgoda plaćanja

Urkundenbeamte

(jur.) službenik ovlašten izdavati isprave (potvrde)

Amtshandlung

Službeni čin

Gesuch

(pismena) molaba, zamolba, zahtjev

Hinterlegung

Gegen H einer Kaution

Hinterlegungsschein

Hinterlegungssumme

Pohrana, čuvanje, davanje na pohranu/ u polog

uz plaćanje kaucije

potvrda o pologu/jamčevini

položena svota, polog, jamčevina

Strafprozeßordnung

Zakon o kaznenom postupku

Notveräußerung

(jur.) izvanredna prodaja/ otuđenje

Vollstreckungsbehörde

Izvršno tijelo vlasti

Vollstreckungsbefehl

Platni nalog proglašen privremeno ovršnim

Vollstrecker

Izvršitelj, provoditelj

Vollstreckung

Provedba

Vollstreckungsbeamte

Izvršitelj, službenik izvršnog tijela vlasti

Vollstreckungsgericht

Izvršni (ovršni) sud

Mitangeklagter

Suoptuženi

Verfahrensrechtlich

Postupovnopravni, koji se odnosi na propise pravnog postupka

Rechtsverordnung

Pravna uredba

Einigungsvertrag

Sporazum o ujedinjenju

Landesrecht

Državno pravo, pravni propisi države

Vorbehalt

Oprez, ograda, ograničenje

Vorbehaltlich

1. Uz uvjet (ogradu);(prijedlog s G.)

2. Uvjetan, uvjetno odobren, uvjetno dano odobrenje

Notariat

1. Javnobilježnička služba, služba javnog bilježnika

2. Javnobilježnički ured, ured javnog bilježnika

Grundbuchamt

Katastarski ured

Erbschein

Rješenje (potvrda) o nasljedstvu

Eidesstaattlich

e. Versicherung abgeben/erklaeren

Pod moralnom i materijalnom odgovornošću

Obećati/izjaviti pod moralnom i materijalnom odgovornošću

Prozessgericht

Parnični sud

nachsuchen

Podnjeti molbu, zatražiti, službeno moliti

Überstromventil

Nadstrujni ventil

Rechtsverbindlich

Pravno obvezatan

Schweigepflicht

liječnička obveza diskrecije

Energieausweis

Podaci o energetskoj potrošnji

Anlagenaufwandszahl

Broj izdatka instalacije

(EnEV)

Uredba o uštedi energije (EnEV)

Leitwerk

Vodilo, vodilica, upravljački mehanizam

Verwaltungsrecht

Upravno pravo

Verbandsklage

Tužba u ime skupine tužitelja

Tagung

abhalten/besuchen

Kongres, zasjedanje, skup savjetovanje

Rechtsprechung

Sudska praksa, djelatnost suda

Durchsetzen

Provesti, provoditi, izboriti, ostvsriti

Umweltrechtsbehelfsgesetz

Das Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz)

zakon o nadopunjujućim uredbama za pravne lijekove u slučajevima koji se tiču okoliša

Vorgabe

Smijernica, norma

EuGH

Vrhovni sud EU

Berufsverbände

Strukovni savezi

Strafvollstreckung

Provedba presude

Haftbefehl

Uhidbeni nalog

Steckbrief

Tjeralica

Finanzgerichtsbarkeit

Financijska vlast

Verwaltungshandeln

Upravno djelovanje

Kontrolle des Verwaltungshandelns

Kontrola zakonitosti upravnog djelovanja

Finanzverwaltung

Financijska/porezna uprava

Landtag

a) Pokrajinski parlament, pokrajinska skupština (bundesdeutsche L-e = njemački pokrajinski parlamenti)

b) Zgrada pokrajinskog parlamenta

Pov. Skupština pokrajinskih strateških predstavništava

Einzelrichter

Sudac pojedinac

Einzelrichterprinzip

Načelo monokratnosti

Berichterstatter

Izvjestitelj, dopisnik, korespondent

Erörterung

Razmatranje, diskusija

Leistungsklage

Tužba na izvršenje činidbe

Kassation

Jur. Kasacija, ukidanje sudske presude

Kläger

Tužitelj

Untätigkeitsklage

Jur. Tužba protiv šutnje administracije

Feststellungsklage

Tužba na utvrđenje pravne valjanosti

Unterlassungsklage

Tužba na propuštanje

Abgabenrecht

Porezno pravo

Nichtigkeit

Ništavost, ništetnost

Nichtigkeitsklage

Tužba radi utvrđivanja ništavosti, ništavna tužba

von Amts wegen

Službeno

Fürsorgepflicht

Jur.[poslodavčeva] obveza skrbi za zaposlenike

Beweislast

Jur. Teret dokaza

beklagt

die b-e Person/Partei

Tužen

Tužena osoba/stranka

Finanzamt

Porezna uprava/služba

Richterliche Prozessförderungspflichten

Sudačka obveza unapređivanja sudskog postupka

Verfahrensordnung

Poslovnik

Anspruch auf rechtliches Gehör

Pravo na sudsko preslušavanje

Abgabenordnung (AO)

Opći porezni zakon

Suspensiveffekt

Suspenzivni učinak

Ausset­zung der Vollziehung

Aufhebung der Vollziehung

Zahtjev za ukidanje prisilne provedbe upravne mjere /potvrde o ovršnosti

Poništenje prisilne provedbe upravne mjere

Bundesgerichtshof

Savezno sudište http://public.carnet.hr/alanuzelac/pubs/B04E_sudstvo.pdf

(Bundesverwaltungsgericht

Vrhovni savezni sud za upravne sporove http://public.carnet.hr/alanuzelac/pubs/B04E_sudstvo.pdf

Bundesarbeitsgericht

Vrhovni savezni sud za radne sporove http://public.carnet.hr/alanuzelac/pubs/B04E_sudstvo.pdf

Bundespatentgericht)

Vrhovni savezni sud Za patente http://public.carnet.hr/alanuzelac/pubs/B04E_sudstvo.pdf

Bundesfinanzhof BFH

Vrhovni savezni sud Za financije http://public.carnet.hr/alanuzelac/pubs/B04E_sudstvo.pdf

Umsatzsteuer

Porez na promet

Zulassung

 1. (bez množine)Dopuštenje, odobrenje
 2. (razg.) prometna dozvola
 3. (a) jur. Koncesija (b) aprobacija, službeno odobrenje

Verfahrensmangel

Neregularnost sudskog postupka

Nichtzulassungsbeschwerde (NZB)

Žalba zbog nedopuštanja

Verfügung

 1. Odredba, nalog, naredba, odluka, propis jur. Einstweilige V. – privremena mjera letztwillige V. – oporuka, testament laut V.-prema propisu eine V. Erlassen/aufheben - donijeti/ukinuti naredbu
 2. (bez mn.) raspolaganje, slobodno korištenje
 3. Sein Amt zur V- stellen – ponuditi ostavku

Kostenentscheidung

Jur. Odluka o plaćanju sudskih troškova

Zollvergütungen

Carinske naknade

Investitionszulage

Jur. Investicijski dodatak (poreznim obveznicima zbog ulaganja u važne projekte)

Kindergeld

Jur. Dječji doplatak

Steuerbemessungsgrundlage

Porezna osnovica, osnovica za porez

Rechtsweg

Den Rechtsweg gehen/einschlagen/beschreiten

Unter Ausschluss des Rechtsweges

Pravni put, sudski postupak

Pokrenuti sudski postupak

Bez sudskog postupka

Beisitz

 1. jur. Služba prisjednika (asesora) (bei diesem Prozess ist er nur Beisitzer = u tom je procesu samo prisjednik)
 2. v. Beifahrersitz

Auffasung

mišljenje, nazor, shvaćanje, poimanje

Rechtsmittelgericht

Apelacijski sud

Vertretungszwang

Obvezno (prisilno) odvjetničko zastupanje

Wirtschaftsprüfer

Revizor

Schriftssatz

Jur. Pismena izjava

Gerichtsbeschluss

Gerichtsbescheid

Sudska odluka

Bundessteuerblatt

porezni glasnik SRNj

Rechtsbehelfsstellen

službe/tijela nadležna za postupanje po žalbama

Strafverfolgungsbehörde

nadležna tijela vlasti za kazneno gonjenje

Ermittlungsverfahren

Istražni postupak

übernehmender rechtsträger

Pravna osoba preuzimatelj

Zustimmungsbeschluss

Odluka o suglasnosti

Verteidiger

Branitelj

Strafverteidiger in Jugendstrafsachen

Branitelj u kaznenim predmetima maloljetnika

Störenfried

Zanovijetalo

Sanktionsvermeidung

Izbjegavanje sankcija

Haftvermeidung

Izbjegavanje pritvora

Untersuchungshaft

Istražni pritvor

Haftbegrenzung

Ograničavanje pritvora

Vollzug von Jugendarrest

und Jugendstrafe

Izvršenje maloljetničkih kaznenih sankcija

i kazne maloljetničkog zatvora

Jugendstrafrecht

Maloljetničko kazneno pravo

Heranwachsende

Mlađi punoljetnici

Jugendverfahren

Jugendstrafverfahren

Postupak za mlade

Kazneni postupak za mlade

Jugendstrafsachen

kazneni predmeti maloljetnika

Hauptverhandlung

Glavna rasprava

Schwurgerichtskammer

An das Landgericht - Schwurgerichtskammer

Doslovno radi se o vrsti "porotničkog suda", a po funkicji o "velikom vijeću" na zemaljskom sudu (Njemačka)

Strafkammer

Izvanraspravno kazneno vijeće

Durchführung einer Alkohol- oder Drogentherapie durch freie Träger

terapija za odvikavanje od alkohola ili droge koje provode slobodni nositelji

Maßnahmen der Arbeitsvermittlung

mjere ureda za zapošljavanje

Angeklagte

Optuženik

Suchtberatung

Sastanak o ovisnostima

Arbeiterwohlfahrt

Ured socijalne skrbi radnika

Es wird davon abgesehen, dem Angeklagten Kosten und Auslagen aufzuerlegen

Optuženik se oslobađa od podmirivanje troškova i izdataka

Schöffengericht

Porotnički sud

Jugendrichter

Sudac za mladež

Vollstreckungsleiter

voditelj izvršenja

Abweichung von Erwachsenenstrafrecht

odmak od kaznenog prava za odrasle

Jugendgerichtshilfe

ured za pomoć pri sudu za mladež, socijalni radnik

Zwangsmittel im Vollstreckungsverfahren

Sredstva prisile u postupku izvršenja

Jugendarrest

Maloljetnička kaznena sankcija

Jugendstrafe

Kazna maloljetničkog zatvora

Das Absehen von Sanktionen

Odustajanje od sankcija

Jugendvollzug

Zatvor za mladež

50 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten

obaviti 50 sati rada za javno dobro

Jugendherberge

Hostel

zum Anhörungstermin laden

Pozivati na saslušanje

Abusus-

zloporaba,zloupotreba

aussagekräftig -

izražajan,ekspresivan ; sadržajan ,informativan

Strafzumessung

Određivanje kazne

Entzugserscheinungen

Apstinencijalni sindrom

Schuldfähigkeit-

ubrojivost uračunljivost

Vernehmungsfähig

sposoban za preslušavanje

begründen-

osnovati ,osnivati

Zurückstellung der Strafe

Odgoda izvršavanja kazne

Versagung

Otkaz, odbijanje, zatajenje

Rechtsmittel gegen die Versagung


Täter-Opfer-Ausgleich

Pomirba počinitelja i žrtve

Einstellung

Diverzija, obustava

Absehen von der Verfolgung

Odustajanje od pravnog progona

Anklageerhebung

Podizanje optužnice

die Bewährung ( nomen )

uvjetna kazna

Aussetzung der Verhängung

Zahtjev za ukidanje kazne/presude

Sicherungsverwahrung

Preventivni pritvor

Führungsaufsicht

Nadzor ponašanja

Entziehung der Fahrerlaubnis

oduzimanje vozačke dozvole

Eingebürgert

Naturaliziran

Kommunale Selbstverwaltung

Lokalna samouprava

die Gemeindeverwaltung ( nomen )

općinska uprava, upravljanje općinom

Sozialgesetzbuch

Socijalni zakonik

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zakon o dobrobiti djeteta I mladih

Ausführungsgesetz

Izvršni zakon

kreisfreie Städte

Samostalni gradovi

Jugendring

Nacionalni savez mladih

Arbeiterwohlfahrt

Radnička dobrotvornost

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland

Djelo služenja Evangelističke crkve u Njemačkoj

Deutscher Caritasverband

Njemački Caritas

Deutscher paritaetischer Wohlfahrtsverband

Njemačko paritetno dobrotvorno društvo

Deutsches Rotes Kreuz

Njemački Crveni križ

ZentralwohlfahrtsstelIe der Juden in Deutschlarid

Središnje dobrotvorno društvo Židova u Njemačkoj

Inobhutnahme

Privremena skrb socijalne službe

Vormundschaftsgericht

Skrbnički sud

Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Zakon o sudovima za mladež

In der Sache der Betriebsprüfung

u predmetu inspekcijskog nadzora

bezüglich der Abrechnung, Erfassung, Erklärung und Zahlung von Steuern und anderen Abgaben

obračunavanja,

evidentiranja prijavljivanja i plaćanja poreza i drugih javnih davanja

Gesetz über das allgemeine Verwaltungsverfahren

Zakon o upravnim sporovima (ZUS)

Bescheid

Upravno rješenje

Beschluss fassen

Sudsko rješenje

Das Oberste Ordnungswidrigkeitengericht

Visoki prekršajni sud

körperlose Remission

formalna Remisija/povrat bez konkretnog vraćanja knjiga, novina, tiska

Haushaltsstelle

financijska stavka (stavka/pozicija javnog proračuna)

Vermieter

Najmodavac, iznajmljivač

Mieter

Zakupnik, najmoprimac, najamnik, stanar

Unterfertigung

Potpisivanje, potpis

Nachstehend

Sljedeći, naredni, idući, zaostajati

Mietvertrag

Najamni ugovor, ugovor o najmu

Zubehör

Pribor

Lastschrift

Terećenje, terećenje računa, dugovno knjiženje

Verschleißteile

Potrošni dijelovi

Vinkulierung

Vinkulacija

Zahlung per Lastschrift

plaćanje (izravnim) terećenjem računa

Abschiebend bedingter Kaufvertrag

Suspenzivno uvetovani kupoprodajni ugovor

Vorabentscheidung

Preliminarna odluka

Verfassungsbeschwerde

Ustavna tužba

Gemeinschaftsrecht

Pravo zajednice

Vereinbarkeit

Uskladivost

Vorgabe

Norma, smjernica, predložak

Amtshaftungsanspruch

Odgovornost države za povredu prava trećih od strane službene osobe

Anfahrzugkraft

vučna sila pri pokretanju

Antriebstechnik

pogonska/zagonska tehnika

Betreiber

1.vlasnik, poduzetnik, koncesionar 2. tvrtka koja drži ….

Bremskraft

kočna sila

Bremswelle

vratilo kočnice

Bremswiderstand

kočni otpor, otpor kočenja

Dauerleistung

trajna snaga, trajni učin

Dienstmasse

Servisna težina, radna težina